La nostra plataforma d'outsourcing li permet externalitzar els seus processos transaccionals, sent gestionats per experts per a cada procés, assegurant la màxima eficiència i l'aplicació continuada de les millors pràctiques del mercat. És una decisió clau per arribar als nivells de competitivitat exigits en l'entorn global actual.

Principals procesos de la nostra
plataforma d'externalització

A) Comptabilitat General, tancament i report
 • 1.1

  Definició del pla
  de comptes i dades
  mestres del client
 • 1.2

  Alta comptes
  comptables i
  dades mestres
 • 1.3

  Escandall
  de costos
 • 1.4

  Recepció i revisió
  de la documentació
  comptable
 • 1.5

  Registre de
  transaccions comptables
  i intercompanyia
 • 1.6

  Anàlisi i
  conciliació de
  comptes
 • 1.7

  Tancament de llibres
  i consolidació
 •  

   
B) Preparació, presentació i liquidació dels impostos
 • 1.1

  Recollida de dades
  amb efectes
  impositius
 • 1.2

  Càlcul liquidació
  de l'IVA
 • 1.3

  Aplicació de
  deduccions i
  bonificacions
 • 1.4

  Càlcul impost
  de societats
 • 1.5

  Presentació de
  la declaració
  d'impostos
 • 1.6

  Liquidació dels
  impostos a
  l'Administració
 • 1.7

  Càlcul i liquidació
  d'altres impostos
  especials
 •  

   
C) Administració de personal - elaboració i pagament de nòmines
 • 1.1

  Realització i
  comunicació del
  calendari de Nòmina
 • 1.2

  Entrada de variables
  i comunicats diaris
  en el sistema
 • 1.3

  Càlcul i
  processament
  de les nòmines
 • 1.4

  Generació de
  rebuts de nòmina
  (PDF) i tramesa
 • 1.5

  Liquidació de les
  assegurances socials
  (TC1/TC2)
 • 2.1

  Notificació dels
  comunicats d'alta,
  baixa
 • 2.2

  Tramitació de
  baixes mèdiques
  / maternals
 • 2.3

  Tramitació
  amb la Seguretat
  Social